Adopties naar land van herkomst, soort adoptie en geslacht

De gegevens in de tabel 'Adopties naar land van herkomst, soort adoptie en geslacht' betreffen bij Nederlandse rechtbanken ingediende adoptieverzoeken en de gegevens over adopties via het Haags Adoptieverdrag. In de tabel staan de aantallen geadopteerde kinderen naar hun land van herkomst, geslacht, soort adoptie en gevolgde procedure. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar gewone adopties en stiefouderadopties. De gewone adopties zijn weer onderscheiden naar adopties via de Nederlandse rechtbanken en adopties die via het Haags Adoptieverdrag zijn verlopen. Als een kind wordt geadopteerd uit een land dat is aangesloten bij dit verdrag, wordt de adoptie automatisch en volledig erkend zonder tussenkomst van een Nederlandse rechtbank.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen de nieuwe cijfers? Deze tabel wordt niet meer aangevuld. In de loop van 2010 zal worden overgegaan op een nieuwe methode van waarnemen en zal een herziene reeks worden gepubliceerd.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37722
Last Updated July 13, 2019, 04:53 (UTC)
Created December 20, 2018, 21:24 (UTC)