Inkomensverdeling alle huishoudens naar inkomensgroepen, na revisie, 2001

Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten (de bevolkingsregisters = GBA). De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef van 1,9 miljoen huishoudens.

De cijfers in deze tabel wijken af van de eerder gepubliceerde cijfers over 2001 omdat het besteedbaar inkomen en de ophoging gebruikt is conform de methodiek 2003 (zie ook 4.5 en 4.7.4). In het verdere verloop van deze toelichting spreken we over 'ná revisie 2003'.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel, provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Frequentie: eenmalig Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71324ned
Last Updated July 13, 2019, 07:59 (UTC)
Created December 20, 2018, 21:16 (UTC)