Provinciebegrotingen; heffingen

Deze tabel bevat cijfers over de begrote opbrengsten van de provinciale heffingen voor Nederland als totaal, ingedeeld naar provincie en landsdelen. De cijfers zijn beschikbaar in miljoenen euro's. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de provincies zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn bij eerste en tweede publicatie voorlopig. Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens. De cijfers worden definitief bij het publiceren van de volgende periode.

Wijzigingen per 10 januari 2019: De voorlopige cijfers over 2019 zijn opgenomen. De cijfers voor 2018 zijn nu definitief.

Door wijzigingen in de brongegevens, Informatie voor derden (Iv3), zijn de gegevens met ingang van de begroting 2017 niet altijd geheel vergelijkbaar met de gegevens over eerdere jaren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe voorlopige cijfers worden in de maand december voorafgaand aan het begrotingsjaar geplaatst, nader voorlopige cijfers worden in de maand februari van het begrotingsjaar geplaatst. De cijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de aanpassingen gering van omvang. De aanpassingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaar aan de reeks wordt toegevoegd.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html#/CBS/nl/dataset/table?graphtype=Table&tableId=7486mfo
Last Updated January 10, 2019, 17:10 (UTC)
Created December 20, 2018, 19:22 (UTC)