Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Deze tabel bevat informatie over de deelname aan sociale activiteiten en maatschappelijke participatie van personen van 15 jaar en ouder. Bij sociale activiteiten gaat het om contacten met familie, vrienden en buren en om informele hulp die mensen aan anderen geven. Bij maatschappelijke participatie gaat het om participatie in organisaties, zoals lidmaatschappen van verenigingen, verenigingsdeelname en vrijwilligerswerk. Politieke participatie maakt ook deel uit van maatschappelijke participatie. In deze tabel zijn deelname aan politieke acties (vanaf 18 jaar) en politieke interesse opgenomen. Alle onderwerpen zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, hoogst behaald onderwijsniveau, positie in het huishouden en stedelijkheid van de gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 26 maart 2019 De jaarcijfers 2018 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 31 mei 2018 De jaarcijfers 2017 zijn toegevoegd. De items over lidmaatschappen van verenigingen zijn in het jaar 2017 niet bevraagd.

Wijzigingen per 15 mei 2017 De jaarcijfers 2016 zijn toegevoegd. Een aantal onderliggende codes van bepaalde persoonskenmerken zijn aangepast. Tevens zijn onzekerheidsmarges toegevoegd. De toevoeging van deze betrouwbaarheidsintervallen leidt tot gedetailleerdere cijfers.

Wijzigingen per 10 maart 2016 Voor het jaar 2013 waren de cijfers over Positie in het huishouden: ‘eenouder’ en Positie in het huishouden: ‘lid paar geen ouder’ per ongeluk verwisseld. Dit is in deze versie hersteld. Deze correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel. Tevens zijn de jaarcijfers over 2014 en 2015 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Nieuwe gegevens verschijnen jaarlijks.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82249NED
Last Updated July 13, 2019, 07:35 (UTC)
Created December 20, 2018, 18:36 (UTC)