Ambitiekaart Natuurbeheerplan Overijssel 2019 (versie oktober 2018)

Begrenzing van de geconsolideerde Ambitiekaart behorende bij het Natuurbeheerplan 2019 Overijssel zoals is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) op 2 oktober 2018. Het besluit van GS heeft enkel betrekking op de wijzigingen in de Ambitiekaart ten opzichte van de kaart van het Natuurbeheerplan 2019 die in april 2018 door GS is vastgesteld. Hiervan is een aparte kaart opgenomen bij het Natuurbeheerplan en tevens is hiervan een losse dataset beschikbaar. De geconsolideerde Ambitiekaart bevat naast de wijzigingen van 2 oktober alle begrenzingen op basis van eerder genomen besluiten. De geconsolideerde Ambitiekaart is als bijlage opgenomen bij het Natuurbeheerplan 2019. De kaart vormt tezamen met de plantekst de openstelling van natuur en landbouwgebieden voor verwerving en omvorming (naar natuur of een hoger natuurdoel). Deelname van deze omvormingsopgave loopt via 2 regelingen: de landelijke Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) regeling en de Overijssel specifieke artikel 9.1 regeling. Welke gebieden voor welke regeling in aanmerking komen is in deze dataset opgenomen. De dataset bevat alle percelen van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Dit betreft zowel de opengestelde als de niet opengestelde percelen. Let wel: het betreft hier de actuele NNN (ook wel werkversie genoemd) en niet de vigerende NNN (Omgevingsvisie). De dataset is een extract van het Basis Bestand Natuur Overijssel.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 17, 2019, 08:13 (UTC)
Created December 20, 2018, 14:38 (UTC)