open data status rijksmonumentenregister

Status

Nummer Dataverzoek
1955
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Data beschikbaar gemaakt
Toelichting status
Er is contact opgenomen met de data-eigenaar. De link naar de download klopte niet meer. Die is nu gewijzigd naar: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/rijksmonumentenregister/monumentendatabank

Voor het inhoudelijke deel, over de disclaimer, heb ik de mail doorgestuurd naar de betreffende afdeling. Hun antwoord is dat de disclaimer niet klopt. Hij moet uit de dataset verwijderd worden. In volgende versies zal dit ook zo zijn. De data is dus gewoon open.
Data-eigenaar
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
URL van gevraagde datasets op data.overheid.nl
https://data.overheid.nl/dataset/rijksmonumentenregister---rijksdienst-voor-het…

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Cultuur en recreatie
Gevraagde data
Op de pagina: https://data.overheid.nl/dataset/rijksmonumentenregister---rijksdienst-voor-het-cultureel-erfgoed#panel-3 staat informatie over de open-dataset van het rijksmonumentenregister.

De genoemde link naar de download van het (CC0) rijksmonumentenregister werkt al geruime tijd niet: http://www.cultureelerfgoed.nl/download_extract_ODB Ik had daar eerder al een melding van gemaakt, maar heb daar van de RCE nooit een reactie op gekregen.

Bij de RCE is wel een downloadbestand van het monumentenregister te vinden, maar deze bevat merkwaardig genoeg de volgende ‘disclaimer’:

[…]
2. De Rijksdienst behoudt zich alle hem toekomende auteursrechten en eventuele overige rechten van intellectuele eigendom danwel soortgelijke rechten voor, op de database, de daarin opgenomen gegevens en de applicatie.

3. Door de Rijksdienst wordt aan Gebruiker het recht verleend om de applicatie op één of meer computers te installeren opdat de in de database opgenomen gegevens kunnen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze aan Gebruiker is verstrekt.

4. Het is Gebruiker niet toegestaan het extract, de database, de daarin opgeslagen gegevens en/of de applicatie te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze werden verstrekt. Het is Gebruiker tevens niet toegestaan het extract, de database, de daarin opgeslagen gegevens en/of de applicatie op welke wijze dan ook aan (een) derde(n) ter beschikking te stellen.
[…]

Dit roept de vraag op of het rijksmonumentenregister wel “open data” is, en zo nee, waarom die publieke licentie (CC0) dan kennelijk is ingetrokken (kan dat?)

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek
Ik hoop dat dit kan worden opgehelderd, ik zou informatie uit het register graag willen opnemen in een gecombineerde dataset over kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. De bedoeling is deze via een webapplicatie toegankelijk te maken voor onderzoeksdoeleinden (en geïnteresseerden i.h.a.).
Doelgroep aanvrager
Ontwikkelaar